آخرین نسخه فریمور های میموسا

 

 

آخرین نسخه فریمور رادیو میموسا C5C (نسخه :۲٫۵٫۲٫۱)

 

 

آخرین نسخه فریمور رادیو میموسا B5C (نسخه :۲٫۸٫۰٫۴)