فرصت های شغلی

کد عنوان شرایط سابق/جنسیت
HR01 کارشناس CRM تسلط به CRM، SPSS , Minitab خانم | ۳ سال سابه کار
HR01 کارشناس CRM تسلط به CRM، SPSS , Minitab آقا | ۳ سال سابه کار